Sở Hữu Ngay Boutique Hotel Grand World Phú Quốc PKD 09026292 83


Đầu Tư Mini Hotel Hay Boutique Hotel Grand World Phú Quốc
𝐁𝐎𝐌 𝐓𝐀̂́𝐍 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̂𝐔
𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́,𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐚̂̀𝐲 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐮̛𝐮 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟓𝟎𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔
𝐊𝐡𝐢 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮
𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝
𝐓𝐢̀𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐧… 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟖 𝐜𝐚̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 Đ𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜
Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 – 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑜́𝑛 𝟕 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑛𝑜̛
𝐶𝐻𝐼́𝑁𝐻 𝑆𝐴́𝐶𝐻 𝐵𝐴́𝑁 𝐻𝐴̀𝑁𝐺 Đ𝑂̣̂𝑇 𝑃𝐻𝐴́ 𝐷𝐴̀𝑁𝐻 𝐶𝐻𝑂 𝐵𝑂𝑈𝑇𝐼𝑄𝑈𝐸 𝐻𝑂𝑇𝐸𝐿 𝐶𝑈̉𝐴 𝑉𝐼𝑁𝑃𝐸𝐴𝑅𝐿 𝑃𝐻𝑈́ 𝑄𝑈𝑂̂́𝐶 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑙𝑖𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝟐𝟒/𝟕 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̀. 𝐶𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛̣ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝟑 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑢:
𝑃𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐴́𝑁 𝑉𝐴𝑌 𝐻𝑇𝐿𝑆 𝟏𝟎𝟎%
𝑉𝑜̂́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝟎 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑎̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̂́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝟐𝟒 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜
𝑄𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑢𝑎 𝑥𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑓𝑎𝑠𝑡 𝟐𝟎𝟎 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝟓𝟎𝟎 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑏𝑎́𝑛 ( 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏)
𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑛:
𝑉𝑜̛́𝑖 𝟏𝟗𝟖 𝐶𝑎̆𝑛 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̣𝑛𝑔.
𝑀𝑎𝑛𝑔 𝟒 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝟒 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑁𝑔𝑎, 𝐴𝑛ℎ,
𝑃ℎ𝑎́𝑝, 𝑌́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑁𝑔𝑎 𝑐𝑜́ 𝟓𝟏 𝑐𝑎̆𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑐ℎ 𝟐𝟎𝟎-𝟒𝟓𝟎𝑚𝟐 𝑀𝑎̃ 𝐶𝑎̆𝑛 𝐾𝑆𝟎𝟒-𝟎𝟏
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝐴𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝟑𝟗 𝑐𝑎̆𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝟐𝟎𝟎-𝟒𝟓𝟎 𝑚𝟐 𝑀𝑎̃ 𝑐𝑎̆𝑛 𝐾𝑠𝟎𝟒-𝟎𝟐
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜́ 𝟑𝟎 𝑐𝑎̆𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝟐𝟎𝟎-𝟒𝟓𝟎 𝑚𝟐 𝑀𝑎̃ 𝑐𝑎̆𝑛 𝐾𝑠𝟎𝟒-𝟎𝟑
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑌́ 𝑐𝑜́ 𝟕𝟕 𝑐𝑎̆𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝟐𝟎𝟎-𝟒𝟓𝟎 𝑚𝟐 𝑀𝑎̃ 𝑐𝑎̆𝑛 𝐾𝑠𝟎𝟒-𝟎𝟒
Đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝟒 𝑘ℎ𝑢, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜̂ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̂ 𝟖 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 + 𝟏 𝑡𝑢𝑚:
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝟐𝟏-𝟓𝟓 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝟐𝟎𝟎-𝟒𝟓𝟎𝑚𝟐, 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝟏 𝑡𝑟𝑒̣̂𝑡 𝟕 𝑙𝑎̂̀𝑢 + 𝟏 𝑎́𝑝 𝑚𝑎́𝑖
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎̀𝑛 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝟖𝟓𝟎-𝟏𝟓𝟎𝟎𝑚𝟐, 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝟑𝟔-𝟒𝟎 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢/𝑚
𝑃𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐴́𝑁 𝑉𝐴𝑌 𝐻𝑇𝐿𝑆 𝟕𝟎%
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝟖 𝑡𝑦̉ 𝟐𝟖𝟎 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̂́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑡𝑢̛̣ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝟑𝟎% 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑎̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̂́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝟎𝟑/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝟐𝟒 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝟓𝟎𝟎 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑏𝑎́𝑛 ( 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏)
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑃𝐾𝐷 𝑇𝑢̛ 𝑉𝑎̂́𝑛 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑃ℎ𝑢́ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 :𝟎𝟗𝟎𝟐𝟔𝟐𝟗𝟐𝟖𝟑

See also  Du lịch Phú Quốc _ VINPEARL LAND

#𝑘ℎ𝑎𝑐ℎ𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡ℎ𝑢𝑏𝑖𝑒𝑛𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑠ℎ𝑜𝑝ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑣𝑖𝑛𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑏𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ𝑝ℎ𝑜𝑘ℎ𝑜𝑛𝑔𝑛𝑔𝑢𝟐𝟒𝟕##𝑠ℎ𝑜𝑝ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑉𝑖𝑛𝑝𝑒𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑##𝑉𝑖𝑛𝑝𝑒𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝑐𝑎𝑠𝑖𝑛𝑜𝑝ℎ𝑢𝑞𝑢𝑜𝑐##𝐶ℎ𝑢𝑑𝑎𝑢𝑡𝑢𝑣𝑖𝑛𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝##

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *